Skip to Navigation Skip to Content

Tentang Sholat Taraweh

Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: "Barang siapa yang mengerjakan sholat dalam bulan Ramadan, sedangkan dia beriman serta mengharapkan rahmat Allah, akan diampunkan dosanya yang lalu." (riwayat muslim dari abu hurairah r.a)

Menurut ulama, solat malam atau disebut Qiamullail membawa maksud menghayati setiap malam Ramadan dengan sholat sunat, terutama sholat Taraweh. PerkataanTaraweh adalah kata jamak dari perkataan tunggalnya 'Tarwihah' yang berarti berhenti istirahat, karena orang yang mengerjakan sholat Taraweh berhenti sebentar tiap kali selesai mengerjakan empat rakaat dengan dua salam.

Solat Taraweh sunat hukumnya di kerjakan oleh laki-laki dan perempuan. ia boleh di lakukan di rumah seorang diri atau secara berjamaah, tetapi lebih baik di kerjakan di mesjid atau mushollah

Dari Aisyah r.a., berkata: bahwa Rasulullah s.a.w pada suatu malam (dalam bulan Ramadan) ketika jauh malam keluar lalu sholat di mesjid dengan di ikuti oleh beberapa orang laki-laki sebagai makmum.

Pada ke esokan harinya hebohlah peristiwa itu di perbincangkan orang, lalu mereka berkumpul lebih ramai lagi (pada malam kedua) serta mereka sholat berjamaah bersama baginda.
Keesokan harinya lagi lebih heboh peristiwa itu di perbincangkan, bertambah ramai orang hadir kemesjid pada malam ke tiga itu.
Rasulullah s.a.w ke mesjid lalu sholat dengan di ikuti sidang jemaah.

Sampai malam ke empat, penuh sesaklah mesjid dengan jemaah(tetapi baginda tidak hadir) sehingga sholat subuh, barulah baginda datang ke mesjid.
Selesai sholat, baginda menghadap orang ramai lalu (memulai ucapan dengan memuji Allah) mengucapkan shahadat, kemudian baginda(menerangkan sebab baginda tidak datang ke mesjid mengerjakan sholat Taraweh bersama), Sabdanya:
"Amma Ba'du, sebenarnya tidak terlindung kepada aku mengenai kedudukan kamu(sebagai orang yang taat dan suka berbuat kebajikan), tetapi aku bimbang(sholat taraweh) itu akan difardukan atas kamu, maka dengan itu kamu tidak terdaya mengerjakannya."

Sejak saat itu sholat taraweh tidak di kerjakan berjamaah tetapi masing-masing mengerjakannya dengan sendirian, baik di rumah atau di mesjid.
keadaan ini berterusan sehingga pada zaman Saidina Umar al-Khattab r.a barulah sholat Taraweh dilakukan berjamaah di mesjid, menurut seorang imam yang di tunjuk oleh beliau sendiri.
Dari Abdul Rahman bin Abd al-Qari, berkata: "Pada suatu malam dalam bulan Ramadan, saya mengiringi Umar bin al-Khattab ke mesjid, tiba-tiba (kami) dapati orang ramai (disitu) berpecah-pecah kapada beberapa kumpulan berasingan, ada orang yang sholat seorang diri, adapula yang sholat lalu di ikuti beberapa jamaah.
(melihat yang demikian) Saidina Umar berkata: "Aku fikir, kalau aku kumpulkan mereka ini semuanya berimamkan seorang imam, tentulah amalan itu amatlah baiknya."

Kemudian beliau mengambil keputusan lalu mengumpulkan mereka semuanya berimamkan Ubai bin kaab. Setelah itu, saya mengiringi saidina Umar pada suatu malam yang lain (pergi ke mesjid), ketika itu orang ramai sedang sholat berjamaah berimamkan salah satu dari mereka.
melihat yang demikian saidina Umar berkata: "Amalan ini satu perbuatan bid'ah yang baik" (hadist riwayat Bukhari)
menurut uraian ulama, perkataan 'Bidaah yang baik" disebutkan oleh saidina Umar r.a ialah arahannya mengenai "Sholat Taraweh dengan berjamaah" setelah beliau menjadi Khalifah islam.

Saidina Umar mengaku arahannya itu 'bidaah' tetapi ia 'bid'ah yang baik' (bidaah hasanah) karena dapat menyatukan umat islam dan karena itulah ia diterima dengan Ijmak oleh sahabat Nabi yang ada pada zamannya serta diwarisi umat islam.

Begitupun dari segi bilangan rakaat ada banyak keterangan mengenainya. Tapi menurut yang di pilih dan di amalkan kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Syafie, Hanafi dan Hambali adalah 20 rakaat berdasarkan amalan sahabat Nabi dalam zaman saidina Umar.

Dari Al-Sa'ib bin Yazid r.a, berkata: "Mereka(sahabat-sahabat Nabi) biasanya mengerjakan sholat Taraweh dalam bulanRamadan pada zaman saidina Umar bin al-Khattab, sebanyak 20 rakaat." (riwayat Baihaqi).

Imam Baihaqi menyebutkan satu Hadist lagi yang meriwayatkan Imam Malik dan Yazid bin Ruman, berkata: "Biasanya orang ramai mengerjakan sholat Taraweh dalam bulan Ramadan Pada zaman saidina Umar r.a sebanyak 23 rakaat."

Dalam ulasannya, Imam Baihaqi berkata: Kedua-dua Hadist tersebut(tidak bercabang) malah bisa di satukan karena mereka mengerjakan sholat Taraweh 20 rakaat (seperti yang tersebut di hadis pertama), kemudian mereka mengerjakan sholat witir tiga rakaat (seperti yang tersebut dalam hadis kedua).

Sholat Taraweh sebanyak 20 rakaat adalah pilihan mazhab Syafie, Hanafi dan Hambali berdasarkan Hadist tersebut.

Menurut Mazhab Maliki, pada mulanya sholat Taraweh dikerjakan sebanyak 20 rakaat juga, kemudian ditambah 16 rakaat di sertakan dengan 3 rakaat sholat witir, jumlahnya menjadi 39 rakaat.

Tetapi menurut sebagian Ulama, sholat Taraweh boleh dikerjakan sebanyak 8 rakaat dan boleh di kerjakan sebanyak 20 rakaat.
Mengenai 8 rakaat, mereka menerangkan: Menurut beberapa Hadist sahih, Rasulullah s.a.w mengerjakan sholat taraweh sebanyak 8 rakaat di sertakan dengan 3 rakaat sholat witir. Kata mereka lagi: Menurut Hadist sahih, sahabat Nabi mengerjakan sebanyak 20 rakaat dalam zaman saidina Umar r.a.

Adapula segolongan kecil yang terdorong membidaahkan amalan sholat Taraweh sebanyak 20 rakaat, karena mereka mendakwa Hadist yang menjadi dalilnya bukan Hadist Sahih.

Kesimpulannya, Sholat Taraweh 20 rakaat adalah 'sunnah sahabat Nabi' karena ia dilakukan oleh Saidina Umar dan sahabat Nabi yang ada pada zamannya, termasuklah Uthman dan Saidina Ali r.a.

Satu Hadist riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah s.a.w pernah menegaskan (maksudnya): "Hendaklah kamu menurut sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah al-Rasyidin.(yang datang kemudian daripada ku).

Ahir kata......, Sholat yang sempurna dan mendapat ganjaran adalah yang dikerjakan dengan tenang dan Khusyuk, sempurna bacaannya dan segala-galanya, dengan hati Ikhlas beribadat kepada NYA.....
Posted under: